Do kogo po kredyt.

Opublikowano w 2017-06-13
Napisany przez Site Owner

Kto może udzielać kredytów.

Polskie prawo mówi, że kredytów mogą udzielać tylko i wyłącznie banki, a także oddziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych. Kredyt udzieli nam również Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa i inna jednostka organizacyjna, która ma do tego stosowne uprawnienia. Stroną jaka dominuje w stosunku kredytowych jest ten podmiot, który tego kredytu udziela. To on określa na jakich warunkach kredyt zostanie udzielony, a także ma prawo do kontrolowania, czy kredyt został w należyty sposób spożytkowany. Drugą stroną umowy kredytowej jest kredytobiorca. Jest to osoba jaka składa w banku wniosek o kredyt. Bank użycza tej osobie pieniądze na określonych warunkach. Kredytobiorca zobowiązuje się, że odda kredyt łącznie z naliczoną przez bank prowizją i odsetkami. Bank może odmówić przyznania kredytu jeżeli uzna, że kredytobiorca jest osobą nie godną zaufania lub nie posiada on wystarczającej zdolności kredytowej.

Jakie mamy formy zabezpieczenia kredytów.

Kredyt może mieć dwa rodzaje zabezpieczenia. Jedną z form zabezpieczenia kredytów są formy osobowe zaś drugą formy rzeczowe. W przypadku osobowych form zabezpieczenia kredytów mamy poręczenie, weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, gwarancję bankową, ubezpieczenie kredytu, przelew wierzytelności, czyli mówiąc inaczej cesja oraz przystąpienie do długu. Poręczenie jest formą zabezpieczenia kredytu, w której podmiot trzeci zobowiązuje się, że spłaci kredyt wraz z odsetkami, w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie zrobi tego w terminie. Weksel in blanco, natomiast daje możliwość bankom egzekwowania roszczeń od kredytobiorców. Bank może wypełnić taki weksel, jeżeli kredytobiorca zaprzestanie spłacać kredyt. W przypadku rzeczowych form zabezpieczenia kredytu można wymienić między innymi zastaw na jakiejś rzeczy lub na jakimś prawie. Rzeczową formą zabezpieczenia kredytu jest także zablokowanie środków na rachunku bankowym oraz kaucja, która wymaga podpisania pisemnej umowy. Zabezpieczeniem rzeczowym jest także wpisanie hipoteki w nieruchomość oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie. Hipoteka jest zabezpieczeniem na nieruchomości jaka ma założoną księgę wieczystą. To właśnie w księdze wieczystej wpisywana jest hipoteka. Sprawdź dobry kredyty kalkulator - 17bankow.com - i wybierz najtańszą z ofert.